Tur Hizmet Sözleşmesi

YURT İÇİ PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Tarihi :

Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.
1) TARAFLAR:
Bir tarafta Mjora Turizm ve Sey. Nak. Tic.ltd şti. (Bu sözleşmede kısaca TOLİMTUR diye anılacaktır.) diğer tarafta tüketici arasında yapacağı gezi konusunda iş bu sözleşme akdolunmuştur.
İsim / Unvan: Mjora Turizm ve Sany. Nak. Tic. İnş. Ltd.Şti /Tolimtur
Açık Adres:
Elmalı Mah. 7,Sok, Zaman İş Hanı No:18 Kat :3 D.34 (307) MURATPAŞA

Telefon: 0242 316 9004
Faks: 0242 316 9003
E-Mail: 
info@tolimtur.com
1) TARAFLAR:
1.1. ACENTE BİLGİLERİ (BUNDAN SONRA TOLİMTUR ANILACAKTIR):

ŞİRKET UNVANI                                : Mjora Turizm ve Sey. Nak. İnş.Tic.ltd Şti.

SEYAHAT ACENTASI UNVANI          : TOLİM TUR

ADRESİ                                              : Elmalı Mah. 7,Sok, Zaman İş Hanı No:18 Kat :3 D.34 (307) MURATPAŞA

İLETİŞİM BİLGİLERİ                          : Telefon : 242 316 90 04 - Fax: 242 316 90 03

1.2. TÜKETİCİ
AD/SOYAD:
T.C. KİMLİK NO: 

TELEFON NUMARASI:   GSM:
EPOSTA:
ADRESİ:

1,2, İş bu sözleşme hükümleri,6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.
Bu sözleşmede, madde 1.2 de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.
1.3. Tüketici, kendisinin ve 1.2 de belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (Örnek: Havayolu cezası, vb.) TolimTur sorumlu değildir.
1.4. Tüketici 1.2 maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
2) KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu; TÜKETİCİ ’nin, TOLİM TUR a ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve iflası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.
3) PAKET TURUN İSMİ, SÜRESİ ve NİTELİKLERİ:

3.1. TUR İSMİ:

KATILIMCI BİLGİLERİ:

Ödeme Şekli Nakit Kredi Kartı Banka Havale Çek

4. Tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.
4.1 Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ‘ini geçmemek üzere:
4.2.  Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
4.3 Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
4.4. Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.
4.5. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılamaması halinde tüketici kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup, acente muhatap alınamaz. Temerrüt halinde gecikme faizi ödemesi talep edilecektir. Bu bedele, tur ile ilgili broşürlerde fiyata dahil olan tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirten ek sözleşmeyi kabul eder.
5-) TANITIM BROŞÜRÜ:
Sözleşme ekinde verilmektedir.
6-) ÖDEME PLANI ve ŞEKLİ:
6.1.
 Rezervasyon yapıldığı tarihte rezervasyon bedelinin %30 ‘u nakit, kredi kartı, veya havale yoluyla ödemek zorundadır. . Kalan tutar Tolim Tur ile Tüketici arasında ki anlaşmaya ve bu anlaşmada belirlenen koşullara göre şekillenecek
6.2. Erken rezervasyon tanımlı bir ürün ise, rezervasyon tarihini takip eden en geç 7 (yedi) gün içerisinde rezervasyon bedelinin tamamı ödenir.
6.3. Kredi kartı ile yapılan peşin (tek çekim) ödemelerde fiyat farkı, vade farkı, faiz vb. uygulanmaz. Kredi Kartıyla yapılan taksitli ödemelerde vade farkı uygulanır
7-) GENEL HÜKÜMLER:
7.1.
 TolimTur paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptırır.
7.2. Tolim Tur esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TÜKETİCİYE derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;
a) Paket turun başlamasından önce Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler.
b) İş bu sözleşmenin 4.3. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri.
7.3. Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az yirmi gün öncesine kadar TÜKETİCİYE bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİNİN tazminat hakkı yoktur. Ancak seyahat acentesi tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.
7.4. TolimTur  TÜKETİCİNİN reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.
7.5. TolimTur, TÜKETİCİYE paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur.
7.6. Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinde bröşürde belirtilen hizmetlerle ilgili ortaya çıkan her türlü eksikliği, TolimTur a yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde TÜKETİCİNİN sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.
8-) MÜCBİR SEBEP HALLERİ:
8.1.
 Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller TolimTur  için mücbir sebep sayılır.
Bu haller;
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
b) Türkiye de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.
c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri
8.2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde TolimTur sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. TolimTur ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
9-) SÖZLEŞME DEVRİ:
9.1.
 TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce TolimTur yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
9.2. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, TolimTur karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve Tolim Tur  tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.
10-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI:
10.1.
 Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini TolimTur yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.
a) TolimTur tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme.
10.2. Sözleşmeden dönülmesi halinde, TolimTur, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür.
10.3. Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı Tolim Tur tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 10.1. maddesinde belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.
10.4. Tolim Tur paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, Tolim Tur  paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde TolimTur un ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak Tolim Tur o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, Tolim Tur, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür. 
10.5. TÜKETİCİNİN, Tolim Tur a yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden 15 güne kadar olan iptallerde tüketici tarafından ödenen bedelin vergi ve harçlar hariç %30’u iade edilir. 15 günden daha az bir süre kala hallerde tüketici tarafından ödenen bedel herhangi bir şekilde iade edilmez tamamı acente tarafından kesilir. İPTAL ve İADE GÜVENCE PAKETİ TURA 15 GÜN KALA REZERVASYONA DAHİL EDİLEMEZ. İPTAL ve İADE GÜVENCE PAKETİ TUR KALKIŞ GÜNÜNÜN 30 GÜNDEN AZ KALDIĞI REZERVASYONDAN ÇIKARILAMAZ.
10.6. Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, gemi paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin Tolim Tur ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.
11-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ:
11.1.
Tolim Tur, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
d) Tolim Tur veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
e) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.
11.2. Sözleşmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (d) alt maddelerinde belirtilen hallerde, Tolim Tur ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİYE zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
12. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
13. Tolim Tur ’un sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.
14. 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm on bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.
a) Seyahat acentesinin  adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği  Acentenin en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
c) Tüketici tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine/şehrine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
d) Tüketiciye verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.
15) DİĞER HÜKÜMLER:
15.1.
 Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır.
15.2. Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmeyebilir.
15.3. Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.
15.4. Kişi sayısına göre araç değişikliğini saklı tutulur. Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 15-17 kişi minibüs ile, 18-31 kişi küçük otobüs ile, 31 kişinin üstünde ise 46 kişilik otobüsler ile tur yapılacaktır. Gece yolculuğu yapılacaksa veya yolculuk süresi 4 saati aşacaksa kişi sayısına bakılmaksızın 46 kişilik araçlar kullanılacaktır. Tur çıkışını engelleyecek bir katılım sayısı söz konusu ise katılımcıların onayı ile kişi sayısına göre araç tahsis edilir
15.5. Rezervasyon sahipleri, yanlarında bulunan eşyaları tur müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan acentenin sorumluluğu yoktur.
15.6. Acente, mücbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle gerek turdan önce gerekse tur esnasında, tur programında ve konaklama tesislerinde, ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma veya turu iptal etme hakkına haizdir. Bu durumda rezervasyon sahibinin onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğmaz.
15.7. Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin veya uçak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmış olup, rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. 
15.8. Tur programında ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Katılım isteğe bağlı olup, ancak yeterli katılımcının sağlanması halinde yapılabilmektedir.
15.9. Konaklama tesislerinde oda blokajını tesis yapar. Odalara giriş saat 14.00 te ve çıkış saat 11.00 ’dedir.
15.10. Yurtdışı turlarda -bebekler dahil- pasaport gerekmektedir (KKTC ve GÜRCİSTAN için nüfus cüzdanı yeterlidir). Rezervasyon sırasında bildirileceği üzere bazı ülkelerce vize uygulanmaktadır.
15.11. Tur programında belirtilen konaklama şeklinin kapsamı dışında kalan her türlü ekstra hizmetin bedeli otelden çıkış sırasında rezervasyon sahibi tarafından peşin olarak ödenir.
15.12. Otobüs ile ulaşımlarda kalkıştan 5 dak  önce, havayolu ile ulaşımlarda ise kalkıştan 2 saat önce buluşma yerinde olunması zorunludur.
15.13. Tur rehberi, durumun gereklerine göre, tur programını tamamen gerçekleştirmek kaydıyla programın seyrinde değişiklik yapabilir.
15.14. Tur müddeti, ulaşım aracının hareketi anında başlar ve dönüşün tamamlanması ile biter. Gecelemeler bu doğrultu da hesaplanmıştır.
15.15. Ulaşım dahil turlarda rezervasyon esnasında koltuk numarası verilmez. Koltuk numarası bilgi sayar sisteminin araç tanımı yapılmasıyla otomatik yerleştirmesiyle belirlenmiş olup sonraki tarihler için Rehberin yada tur sorumlusunun belirleyeceği  şekilde rotasyon uygulanır
15.16. Uçaklı ulaşımlardaki transfer hizmeti; uçak + transfer paketi olduğundan dolayı sadece misafirlerin acenteden almış oldukları uçaklı ulaşım paketlerinde geçerlidir. Misafirin münferit olarak uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.
15.17. Ulaşım dahil paketlerde ki Uçak ulaşımlarına ait biletler; havayolları ile özel olarak yapılan anlaşmalarla alındıkları için misafirler tarafından satın alındıktan sonra iptal-iade-değişiklik işlemi gerçekleştirilemez. Turun tüketici tarafından iptali halinde uçak bilet bedeli havayolu şirketine peşinen ödenmiş olduğundan iş bu bedelin tüketiciye iadesinin mümkün olmadığı rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
15.18. İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için fatura aslının acenteye iadesi gerekmektedir.
15.19. Taksitli satışlarda yada parçalı ödeme seçeneklerinde , borçlunun iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kalan borcun tamamı muaccel hale gelir.
15.20. Rezervasyon sahibi, iş bu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde hiç bir ihtara gerek kalmaksızın rezervasyon toplamının %5 ’i oranında cezai şart ve aylık %8 gecikme faizi uygulanacaktır. (Kart ile yapıIan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmede kurumun haiz olduğu haklar bakidir).
15.21. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır.
15.22. Ulaşım araçlarında ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez.
15.23. Tüketicinin başladığı türü hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
15.24. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
15.25. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (-ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici (-ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin acente aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentenin sözleşmede imzası bulunan tüketicilere ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Anı Tur Broşürü, Anı Tur internet sitesi, Call Center satışı ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı yoktur.
15.26. Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri rezervasyon sahiplerine aittir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
15.27. Rezervasyon sahibinin ödediği tutar sadece almış olduğu tur paketini tur programını ve tarihini kapsar.
15.28. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında çelişki olursa acente de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.
15.29. Acente, mücbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle gerek turdan önce gerekse tur esnasında, tur programında, konaklama tesislerinde, ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma veya turu iptal etme hakkına haizdir. Bu durumda rezervasyon sahibinin onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğurmaz. Bunun gibi rezervasyon sahibinin mücbir sebeplerle tura katılmasının veya devam etmesinin mümkün olmaması halinde, rezervasyonu tur için gerekli tüm koşullara haiz üçüncü bir kişiye devretmesi mümkündür. Bu durumda devreden ve devralan acenteye karşı bakiye tutardan ve tüm masraflardan müteselsilden sorumludurlar.
15.30. Uçaklı Turlarda, Uçakların yoğunluğuna göre, Havayolu Şirketi Uçuş Yönü ve Uçuş Saati değiştirebilir. Tolim Tur bu hakkını, değişikliği misafirlere bilgi alındığısaat itibariyle ivedilikle bildirmek ve servis ayarlamak suretiyle saklı tutar. Tura katılan her misafirimiz, değişikliği önceden kabul etmiş sayılır.
15.31. Rezervasyon sahibinin ödediği tutar sadece almış olduğu tur paketini tur programını ve tarihini kapsar. Rezervasyon sahibi olası fiyat değişikliklerinden etkilenmez.
15.32. Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.
15.33. Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. Acentenin konuya ilişkin tutanak ve kayıtları delil olarak dikkate alınacaktır. İş bu hüküm tahkim ve delil anlaşması niteliğindedir. Bununla ilgili her türlü başvurunun tur bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.
15.34. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. Tüketici, bu sözleşmeyi ve eklerini okuyup, anladığını, anlamadıkları konusunda acente yetkilileri tarafından kendisine açıklama ve gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, kendisince şüpheli ya da anlaşılmayan bir husus kalmadığını, serbest iradesine uygun olduğunu, bu nedenle kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan etmiştir.
SÖZLEŞMEYİ OKUDUM.
BİR SURETİNİ TESLİM ALDIM.
Tüketici ve katılımcı adına
İSİM SOYADI    :
Adres           :
Telefon         :          
E-mail           :

İmza

© 2020 Tüm Hakları Saklıdır. Acente 2